ارسال مقالات

پژوهشگر گرامی، شما می توانید مقالات خود را براساس محورهای کنفرانس رتبه بندی و ریسک ارتباطی تنظیم و تا تاریخ ۱۰ ام مهرماه ارسال نمایید.


دانشجویان گرامی با ارسال مقالات می توانید کد تخفیف ۱۰۰ درصدی شرکت در کنفرانس دریافت نمایند.

محورهای کنفرانس جهت ارسال مقالات

  • جایگاه مؤسسات رتبه­ بندی اعتباری در اقتصاد کشور
  • نقش رتبه ­بندی و ریسک اعتباری در بهبود فضای کسب و کار
  • تاثیر رتبه­ بندی اعتباری در بهبود فضای اعتباری کشور
  • بررسی جایگاه رتبه­ بندی اعتباری در بهبود وضعیت راهبری شرکتی
  • رتبه­ بندی و توسعه تأمین مالی در بازار سرمایه
  • نقش رتبه ­بندی اعتباری در کاهش هزینه معاملات و تأمین مالی شرکتهای تولیدی